Historische Kring IJsselstein

De stichting HKIJ is opgericht in 1975 en verricht onderzoek naar het IJsselsteinse cultuurhistorisch erfgoed, verspreidt kennis via allerlei publicaties en adviseert over de borging van de historische identiteit van IJsselstein. HKIJ is van mening dat de cultuurhistorische waarden van IJsselstein en zijn omgeving (“Stad en Land”) actief moeten worden beschermd, behouden en versterkt.

Sinds 2013 ondersteunt de HKIJ, gemotiveerd, het behoud van de boogbrug 52.1.10.
Historische Kring Nieuwegein

De vereniging HKN is opgericht in 1978 met als doel: de historie van de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk, het huidige Nieuwegein, te bestuderen, vast te leggen en uit te dragen. Daarnaast rekent de vereniging het tot haar taak om de belangstelling voor deze geschiedenis te stimuleren.

In 1998 heeft de HKN aangegeven dat de boogbrug als Gemeentelijk Monument zou moeten worden aangemerkt.

In 2013 bevestigde HKN opnieuw haar uitspraak 52.1.17.
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Nationale Voorbeeldproject uit de Nota Belvedere. Het gaat om een interdepartementaal project waarbij vier ministeries samenwerken met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, eigenaren, private partijen en burgers. Het accent ligt op ‘behoud van het culturele erfgoed door ontwikkeling van de Linie’. Het Projectbureau wil van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - als belangrijk fenomeen van het Nederlands cultureel en landschappelijk erfgoed - een herkenbare ruimtelijke eenheid maken. Het Projectbureau NHWL valt organisatorisch onder Dienst Landelijk Gebied, Regio West.

Naar aanleiding van de ontdekking van kazematten in de pijlers verzoekt Projectbureau NHWL in een brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (2013) om de boogbrug als onderdeel van de NHWL, als belangrijke Noord-Zuidverbinding in Nederland en als recreatieve overbrugging te behouden NHWL aan Minister.
Stichting Menno van Coehoorn

Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1932) met als doel: de instandhouding en de herkenbaarheid te bevorderen van oude, buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken en de daarbij behorende infrastructuur (o.a. linies, stellingen, bouwwerken) in Nederland of daarbuiten, in het laatste geval mits met een Nederlands verleden. Daarmee wil de stichting een bijdrage leveren aan het behoud van het militaircultureel erfgoed en aan het begrip voor historie, kunst en cultuur

In 2007 ontdekte Stichting Menno van Coehoorn de unieke kazematten in de pijlers van de boogbrug en ondersteunt om deze reden het behoud van de boogbrug 49.5.1   MENNO VAN COEHOORN  17 juli 2007..
Kracht van Utrecht

De Kracht van Utrecht bestaat uit een interdisciplinair team van onafhankelijke deskundigen, zonder partij-, bedrijfs- of ambtelijke belangen. Zij staan voor een integrale aanpak van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en stedelijke- en omgevingskwaliteit. Zij hebben oog voor kostenaspecten, natuur en cultuur in en rond de stad en staan open voor participatie van bewonersgroepen en bedrijfsleven.

Sinds 2011 zet de Kracht van Utrecht zich actief in voor behoud en hergebruik van de boogbrug met onder andere: inspraakprocedures bij gemeente Vianen en de Raad van State en voorts met artikelen, videofim en tv-programma.

52.1.9;  youtube;  website
CUMELA Nederland

CUMELA Nederland is een brancheorganisatie met ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie. De machinevloot van de sector bestaat o.a. uit ruim 15.000 tractoren, 17.500 grondverzetmachines, 5.000 oogstmachines, professionele grasmaaiers en onderhoudsmachines en tienduizend vracht- en lichte bedrijfswagens.

Sinds 2012 pleit CUMELA Nederland voor een verkeersveilige oververbinding en hergebruik van de boogbrug 52.1.3;

Brief aan RWS .
Bond Heemschut

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste (± 6000 leden) en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Zij komt in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.

Sinds 2012 ondersteunt Bond Heemschut, gemotiveerd, het behoud van de boogbrug. 52.1.11
USINE

De Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed (USINE) is in 1995 opgericht om provincie breed over het industrieel erfgoed ‘te waken’.

Sinds 1999 ondersteunt USINE het behoud van de boogbrug.

..http://www.usine-utrecht.nl/boogbrug-vianen-geen-oud-ijzer/

Federatie Stichts Cultureel Erfgoed

Erfgoed-Utrecht.nl is voortgekomen uit een in 2001 door de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed geëntameerd onderzoek naar het Utrechts erfgoed op internet.

Sinds 1999 ondersteunt de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed het behoud van de boogbrug. 35.6.3 pag 2

Gemeentelijke Monumentencommissie Vianen

De Commissie Monumenten en Binnenstad gemeente Vianen adviseerde in 2010 (unaniem) het college van B&W om de boogbrug te beschermen vanwege: het belang van de brug voor de beleving van de omgeving, het beeldbepalende karakter, herkenbaarheid ervan in het landschap en de unieke vorm, maat en tijdstypering.
    Historische Vereniging Het Land van Brederode

    De Viaanse historische vereniging ondersteund sinds 2014 het behoud van de boogbrug en erkend de historische en

    landschappelijke waarden.  bredero.pdf
Erica Delgorge, kunsthistorica  (1943)

  1. -Publicatie ”Verkeersbruggen over de grote rivieren” als bijdrage aan het boek  “BRUGGEN. Visie op architectuur & constructie” (NBS, 2004), een artikel over de 12 bruggen van het Rijkswegenplan 1927

  2. -waardestelling boogbrug over de Lek bij Vianen (2013)
Tjebbe Visser, ingenieur (1933)

  1. -Hoofd Ingenieur Directeur Directie Bruggen RWS

-Hoofd Ingenieur Directeur Directie Sluizen RWS

  1. -Hoofd Ingenieur Directeur Bouwdienst RWS, thans RWS Dienst Infrastructuur

-ondersteunt sinds 2006 behoud en bescherming van de boogbrug, 52.1.16

was getuige-deskundige tijdens de zitting van Raad van State (2007)
Jan ter Brugge, ingenieur (1924)

  1. -Hoofd Ingenieur Directeur Directie Bruggen RWS

-ondersteunt behoud en bescherming van de boogbrug, 52.1.16
Peter Kieft, ingenieur (1941)

  1. -Hoofd Directeur RWS

-ondersteunt behoud en bescherming van de boogbrug, 52.1.16
Marie-Louise ten Horn-van Nispen, historica (1944)

Dr. Marie-Louise ten Horn-van Nispen was onder andere betrokken bij de publicaties:

  1. -“Nederlandse ingenieurs en hun kunstwerken” met een artikel over de geschiedenis van het Rijkswegenplan 1927

  2. -“Twee eeuwen Rijkswaterstaat”

  3. -Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis; artikel over Willem Harmsen (2008)  Willem Harmsen; door ten Horn

ondersteunde in 2004 de voordracht van de 12 Bruggen als UNESCO Werelderfgoed.  52.1.15

STICHTING BOOGBRUG VIANEN              home       foto’s      aanvragen       rechtspraak      kunstuitingen      media     nieuws૯strasse_des_friedens.html
૯NIEUWS.html

vorige                  volgende

SUPPORT

Stichting Cuypersgenootschap

een vooraanstaande landelijke monumentenorganisatie, heeft steun uitgesproken voor behoud van de boogbrug:  "De boogbrug heeft net als de andere bruggen die in 1927 gerealiseerd zijn in het kader van het Rijkswegenplan een grote cultuurhistorische waarde. De brug is een prachtige illustratie van de modernisering van Nederland in de 20e eeuw en de opkomst van de auto. Bovendien is de brug een beeldbepalend element in het landschap"      brief CUYPERSGENOOTSCHAP

De Stichting Erfgoed op Weg

Mede namens voorzitter Peter Nijhof wil ik graag onderstaande tekst voor uw website doorgeven.

De Stichting Erfgoed op Weg uit graag haar sympathie voor waar de Stichting Boogbrug Vianen voor staat.

Erfgoed op Weg komt voort uit een werkgroep die zich sinds 2008 heeft ingezet voor het zogenaamde motorvoertuig-gerelateerde erfgoed. Dat erfgoed behelst onder andere (parkeer)garages, benzinestations, autofabrieken, wegwijzers, chauffeurswoningen, bushokjes en verkeersparken. Maar ook de ‘infrastructuur’ rond het gemotoriseerde verkeer heeft onze volle aandacht en dus ook bruggen. De stichting streeft naar het aanwakkeren van de belangstelling voor het automotive erfgoed en probeert waar mogelijk ook mee te helpen bij behoud en herbestemming.

Wij hopen van harte dat de markante brug bij Vianen – waar zo vele automobilisten herinneringen aan hebben – op de een of andere manier behouden blijft.

Met vriendelijke groet,

Fons Alkemade, Secretaris st. Erfgoed op Weg      http://www.erfgoedopweg.nl